FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तहमा विनियोजन सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका बमोजिम तरकारी तथा फलफुल संकलन केन्द्र/बिक्रि कक्ष सहितको हाटबजार निर्माण सम्बन्धी सूचना र संचालन प्रक्रिया

CBR कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना !!

स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यान्वयन मार्गदर्शन बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (CBR) सहयोग कार्यक्रमको सूचना र संचालन प्रक्रिया

५०% लागत साझेदारीमा चौँरी संरक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

५०% लागत साझेदारीमा चौँरी संरक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

करार सेवाका विभिन्न पदहरुको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना

Pages