FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विभिन्न पदहरुको करार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरूको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना।

करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धी सुचना

खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी सुचना

करार सेवामा पदपु्र्ति सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रविधि अधिकृत)

Pages