FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (सेनिटरि प्याड)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (वडा ५ र ६)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (उत्खनन क्षेत्र)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (वडा १ र २)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना(वडा ३ र ४)

Pages