FAQs Complain Problems

७८/७९

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

स्यानिटरी प्याडको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित बालबालिका वा निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार सुसार गर्न व्यक्तिले कालिञ्चोक गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सुनखानी, दोलखामा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८/७९-२०८०/८१ - कालिञ्चोक गाउँपालिका दोलखा

गाउँसभा सम्बन्धमा

Pages